Stichting

Beleidsplan – Statuten – Uittreksel KvK – Jaarverslag

Inhoud

1. Voorwoord
2. Algemene gegevens en bestuur
3. Beloningsbeleid
4. Missie, visie en ambitie
5. Doelstellingen
6. Doelgroep
7. Makers en vrijwilligers
8. Financiële prognose
9. De manier waarop de stichting geld werft
10. Het beheer en de besteding van het vermogen
11. Communicatie

 

1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Jurk.
Stichting Jurk is opgericht op 19 maart 2018 te Westmaas (Statutaire zetel). Stichting Jurk is een stichting die zich inzet voor kinderen die zich geen nieuwe kleding kunnen veroorloven. De missie van Stichting Jurk is een bijdrage te leveren aan het verminderen van de problematiek rondom armoede in Nederland. Stichting jurk is er om kinderen die ongevraagd met armoede te maken hebben een steuntje in de rug te geven. Dit doen we door speciaal naar de wens van het kind kleding te vervaardigen.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen de zogenaamde statuten. Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd en is noodzakelijk voor het verkrijgen van de ANBI status.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
• Missie, visie, ambitie en de doelstellingen van de stichting
• Werkzaamheden van de stichting
• Financiën
• De manier waarop de stichting geld werft
• Het beheer van vermogen van de stichting
• De besteding van het vermogen van de stichting
• Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting Jurk
Sandra Bolkenbaas, penningmeester

 

2. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam : Stichting Jurk
Organisatietype : Stichting
Opgericht : 19 maart 2018

KvK nummer : 71184155
Banknummer (IBAN) : NL27 RABO 0329 2865 36
Fiscaal nummer (RSIN) : 858613116

Bezoekadres : Munnikendijk 38, 3273 LE Westmaas
Telefoonnummer : 06-48476295
Website : www.stichtingjurk.nl
E-mail : info@stichtingjurk.nl

Werkgebied : landelijke dekking
Doelgroep(en) : Kinderen (van 0 t/m 14 jaar) en in tweede instantie volwassenen (t.a.v. naailessen)

Bestuur

Naam : Marion Warner
Geboortedatum en -plaats : 26-01-1974, Numansdorp
Titel : Voorzitter
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam : Senna El Hanoudi
Geboortedatum en -plaats : 27-04-1990, Leidschendam
Titel : Secretaris
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam : Sandra Bolkenbaas
Geboortedatum en -plaats : 18-04-1975, Schiedam
Titel : Penningmeester
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

 

3. Beloningsbeleid

Zoals aangegeven in de statuten, ontvangen de bestuursleden, noch de makers en vrijwilligers een beloning voor hun inzet.

 

4. Missie, visie en ambitie

Onze missie
Stichting Jurk is om kinderen die ongevraagd met armoede te maken hebben een steuntje in de rug te geven. Dit doen we door speciaal naar de wens van het kind kleding te vervaardigen.
Ons motto:
Omdat elk kind het verdient om te stralen!
Onze visie
1 op de 9 kinderen groeit in Nederland op in armoede. Stichting Jurk zet zich in voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Onze focus ligt op het vervaardigen van kleding exact naar de wens van de kinderen. Dit doen wij in samenwerking met o.a. Het Vergeten Kind, voedselbanken en aanverwante stichtingen.
Het is onze missie om deze kinderen jaarlijks te voorzien van kleding die geheel naar de wens van het kind is vervaardigd.
Op deze manier hopen wij het buitensluiten van kinderen ten opzichte van kleding te voorkomen en een positieve bijdrage te leveren aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze kinderen.
Onze ambitie
Onze missie is een bijdrage te leveren aan het verminderen van de problematiek rondom armoede in Nederland. Dit doen we door het maken van kleding voor kinderen. Het is onze ambitie om per 30 juni 2025 minimaal 3500 kinderen per jaar te voorzien van kleding met behulp van minimaal 1500 makers.
Korte termijn ambitie
Wij zijn gestart met een Facebookgroep waar de aanvragen van de kinderen worden geplaatst, aangenomen en gemaakt.
De ambitie voor 2019 is:
– 1000 kinderen voorzien van kleding
– Het werven van 150 makers
– Het werven van sponsoren
Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van social media en werken we samen met o.a. voedselbanken. Hiernaast wordt een marketing traject gestart voor meer naamsbekendheid.

5. Doelstellingen

Doelstelling
Het is onze doelstelling om de directe gevolgen van armoede voor kinderen te verkleinen door deze kinderen van kleding te voorzien die geheel naar hun wens wordt vervaardigd. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Maatschappelijk vraagstuk
Armoede in Nederland is helaas relevant voor velen. Gelukkig zijn er vele instanties die in de basisbehoeften zoals voedsel voorzien. Wij geloven er echter in dat het voor kinderen van belang is om in sociaal opzicht een steuntje in de rug te krijgen. Zo zien we in het onderwijs maar al te vaak dat kinderen buitengesloten worden of zich buitengesloten voelen vanwege het feit dat ze geen nieuwe kleren dragen. Om kinderen te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan een positief zelfbeeld vervaardigen wij voor de kinderen kleding naar eigen wens.
Doel initiatief
Kinderen kunnen via officiële instanties, zoals voedselbanken en stichting Het Vergeten Kind, een wens indienen, bijvoorbeeld; “ Ik zou graag een roze jurk willen voor mijn verjaardag! ” De maker (vrijwilliger) die zich aangesproken voelt door deze wens, pakt deze wens op, maakt de kleding en verstuurt dit vervolgens naar de aanvragende instantie.
Doel in tweede instantie: Bij voldoende beschikbare middelen, het aanbieden van naailessen aan de ouders van de kinderen die leven op of onder de armoedegrens. Zodat deze ouders in de toekomst dan zelf nieuwe kleding voor hun kinderen kunnen maken. Dit gebeurt dan op locatie.
Bereiken doelstelling
Ons doel bereiken we door het werven van makers, sponsoren en donateurs. Meer makers zijn nodig om de groei in de aanvragen te kunnen waarborgen. Sponsoren en donateurs zijn nodig om in de kosten voor materiaal, reiskosten, porto et cetera te voorzien. Vooralsnog doen de makers tot op heden alles op eigen kosten. Vandaar het werven van sponsoren en na het toekennen van de ANBI status, het aanvragen van een subsidie.

 

6. Doelgroep

Beschrijving doelgroep
Onze doelgroep zijn kinderen van 0 t/m 14 jaar die leven op of onder de armoedegrens. En waarvan de ouders gebruik maken van voedselbanken of andere stichtingen die zich inzetten voor bestrijding van armoede.
In tweede instantie ook de ouders van deze kinderen door het aanbieden van naailes. Tijdens deze lessen kunnen zij gebruik maken van het materiaal op locatie en leren zij zelf kleren voor hun kinderen te vervaardigen.

7. Makers en vrijwilligers

Makers
De makers zijn vrijwilligers die de kleding vervaardigen naar de wens van de kinderen.
Inmiddels zijn dit ruim 1400 vrijwilligers die door middel van een Facebookgroep geplaatste wensen van kinderen oppakken. Makers kunnen naar eigen kunnen en vaardigheden een wens oppakken, waarbij de meer ervaren maker ingewikkelde aanvragen zal aannemen, zoals jassen en de minder ervaren makers kiezen dan voor een minder ingewikkelde aanvraag zoals een rokje of jurkje.
Sinds de start in december 2017 hebben deze makers tot nu toe al ruim 600 wensen van kinderen vervuld.
Regiocoördinatoren
We merken dat door de groei van de stichting en de hieruit voortkomende aanvragen er behoefte is aan regionale ondersteuning. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen willen wij regiocoördinatoren in gaan zetten. Hiermee kan pas worden gestart zodra er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Taken van de regiocoördinatoren:
• Contactpersoon tussen voedselbank en stichting Jurk
• Stoffen donaties ophalen
• Stoffen verspreiden in hun regio
• Aanspreekpunt voor de makers in hun regio
• Werven van makers in hun regio, b.v. door middel van social media of flyeren
Vaste vrijwilligers
Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de Facebookgroep en het regelen van donaties en verdeling hiervan.
Taken van de vaste vrijwilligers
• Monitoren van de Facebookgroep
• Plaatsen en coördineren van aanvragen
• Coördineren van stofdonaties en verspreiding hiervan
• Opzetten van marketing doeleinden op social media
• Werven van aanvragen
• Werven van nieuwe makers
• Werven van donateurs en sponsoren

8. Financiële prognose

Om de doelen van Stichting Jurk te realiseren is er geld nodig. Naar verwachting is er een relatief klein bedrag nodig om kostendekkend te zijn. Veel makers maken gebruik van stoffen die gedoneerd zijn of die over zijn van eigen gebruik. Echter merken wij wel dat de verzend en reiskosten een groot struikelblok vormen. Daarnaast is er materiaal en ruimte nodig om naailessen te kunnen aanbieden.
Voor nu is er een tijdelijke website, welke geprofessionaliseerd dient te worden. Aan deze website worden zowel een marketing traject als verschillende zoekmachines gekoppeld. Hierdoor zullen meer sponsoren en donateurs worden geworven.
Naast dit alles is er budget nodig voor de in hoofdstuk 6 genoemde werkzaamheden van de makers en vrijwilligers.
Zodra de ANBI status een feit is, zullen we een subsidie aanvraag doen om een stevige fundering te leggen om van daaruit op eigen kracht verder te bouwen.
In 2018 is er alleen geld door de penningmeester zelf voorgeschoten en zijn er enkele kosten gemaakt aan materialen en vervoer.

Prognose voor 2019
Verwachte inkomsten – Baten
Donaties, subsidies, fondsen en sponsors € 5.000,-
————————
Resultaat € 5.000,-

Verwachte uitgaven – Lasten
Kosten personeel € 2.000,-
Huisvestingskosten (pas ruimte met subsidie) € 0,-
Marketingkosten (inclusief website en hosting) pas met subsidie€ 0,-
Materiaalkosten € 2.000,-
Reis- en verzendkosten € 500,-
Overige kosten (werving, promotie, kantoor etc) € 500,-
————————-
Totaal lasten € 5.000,-

Exploitatieresultaat € 0,-
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn in 2019 beschikbaar, omdat we in 2018 zijn gestart met het werven van inkomen.

9. De manier waarop de stichting geld werft

De stichting wil geld verkrijgen door: sponsoring, donaties, giften, subsidies, bijdrage van activiteiten en fondsenwerving.
De werving van financiële middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier zoals tijdens contacten met relaties en dan zowel privé als zakelijk. Eenmaal actief, onderhouden we bestaande contacten met donateurs en organisaties actief door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen, telefonisch contact en via diverse social media.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

10. Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Jurk is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken:
• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
• De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de stichting.
• Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld, bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening en de balans. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een beknopte jaarrekening op de website gepubliceerd.

11. Communicatie

Ieder jaar zal stichting Jurk haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten via:

11. Een financieel jaarverslag

12. Een kort inhoudelijk jaarverslag

13. De website

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Op de website en in het inhoudelijke jaarverslag wordt kort en bonding uitgeweid over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.

 

Statuten

Klik hier voor de statuten van Stichting Jurk

 

Uittreksel Kamer van Koophandel

Klik voor het uittreksel Kamer van Koophandel

 

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van Stichting Jurk.